ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធីជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិក-អាស៊ាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធីជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិក-អាស៊ាន


 

ចែករំលែក: