ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “សក្តានុពលទីផ្សារមូលបត្រសម្រាប់និរន្តភាពអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា”

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “សក្តានុពលទីផ្សារមូលបត្រសម្រាប់និរន្តភាពអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា”។

 

ចែករំលែក: