ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ស្តីពី កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មី ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ក្រុមការងារ ឃ “នីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច” នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន (វ.រ.ឯ) ។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ស្តីពី កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មី ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ក្រុមការងារ ឃ “នីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច” នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន (វ.រ.ឯ) ។

ចែករំលែក: