ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

កម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ដើម្បីអោយអាជីវកម្មមាននិរន្តភាពតើសហគ្រិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?”

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សហការជាមួយ សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក-សមាជិកា ចូលរួមកម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ដើម្បីអោយអាជីវកម្មមាននិរន្តភាពតើសហគ្រិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

            </section>
            <footer class=

ចែករំលែក: