ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតអបអរសាទរ ឧកញ៉ា តាន់ តាត់

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ផ្ញើសាលិខិតអបអរសាទរ ឧកញ៉ា តាន់ តាត់ ដែលត្រូវបានសមាជិកទុកចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៣ លើកទី១

 

ចែករំលែក: