ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតអបអរសាទរ ឧកញ៉ា សុខ ស្រស់

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរ ឧកញ៉ា សុខ ស្រស់ ត្រូវបានសមាជិក សមាជិកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាល -កំពង់ឆ្នាំងអាណត្តិទី៣ លើកទី១។

 

ចែករំលែក: