ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក-សមាជិកា ម្ចាស់អាជីវកម្ម ចូលរួមកម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផល និងសេវា” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក-សមាជិកា ម្ចាស់អាជីវកម្ម ចូលរួមកម្មវិធី ការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផល និងសេវា” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

            </section>
            <footer class=

ចែករំលែក: