ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ឧកញ៉ា ហួត ឈឿន ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម-មណ្ឌលគីរី ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរជូនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង

ឧកញ៉ា ហួត ឈឿន ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម-មណ្ឌលគីរី ផ្ញើរលិខិតអបអរសាទរជូនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ក្នុងឱកាសដែលអ្នកឧកញ៉ាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

 

ចែករំលែក: