ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោត

សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ/កម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ដែលជា សមាជិក សមាជិកា សភាពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះ (មានប័ណ្ណបោះឆ្នោត) រួចរាល់ហើយ មកចូលរួមបោះឆ្នោតតាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ពេលវេលា៖ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង ១៥:០០ នាទីរសៀល

ទីតាំង៖ អគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ/កម្ពុជា

ឯកសារតម្រូវពេលមកបោះឆ្នោត៖ ប័ណ្ណបោះឆ្នោត និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ដើម ឫលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម

សម្រាប់ពត័មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៨៨១ ០៨៦ ឫ ០១២ ៥២០ ១៥៣ ឫ ០១២ ៨៦៣ ៨១៣ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

សូមអរគុណ។

ចែករំលែក: