សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសអំពីសមាជិកថ្មីរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានសមាជិកថ្មី គឺលោក ប៉ាទ្រីស វីញស៍ នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន ឌីលីវើរី (ខេមបូឌា) ឯ.ក។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៨៨០ ៧៩៥ ឫសារអេឡិចត្រូនិច៖ info@ccc.org.kh។សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា/សីហា/២០២១

​​​​​​​

ចែករំលែក: