ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

*សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីសមាជិកថ្មីរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ "២០២៣"*

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមាន សមាជិកថ្មី គឺ លោក ចាប សោភ័ណ្ឌ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ហ្វារុិច វើលវ៉ាយដ៏

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៨៨០ ៧៩៥ ឫសារអេឡិចត្រូនិច៖ info@ccc.org.kh

ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្ទាល់របស់សមាជិក៖ https://bit.ly/3D0eNEn

#សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា #សមាជិកថ្មីប្រចាំខែមករា

ចែករំលែក: